Integritetspolicy1. INLEDNING
Denna informationstext förklarar hur Åtvidabergs Takvåningar AB (”ÅTAB”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som
* Är kund hos oss 

* Är presumtiv kund som skickar förfrågan om offert eller prisindikation. 

* Är besökare som besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier. 

* Som deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar. 

* På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via brev, epost, sociala medier eller 
vår kundtjänst. 


2. SYFTE
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. BAKGRUND
3.1 Vad är Personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, etc.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om
detta och hur du kan motsätta dig det

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

3.1 När du skriver leverns-avtal med oss
När du skriver ett leveransavtal med oss, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:
* Ditt namn och dina kontaktuppgifter, exempelvis adress, e-postadress och telefonnummer. 

* Ditt personnummer 

* Uppgifter om din fastighet, exempelvis ritningar och fotografier. 

* Uppgifter om betalning och betalningshistorik 

* Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger 

* Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Kunna utföra våra kontraktsmässiga åtaganden i enlighet med gällande
lagstiftning.
* Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra leverans-villkor. 

* Ta betalt för vår prestation. 

* Kommunicera med dig under projektering, tillverkning och leverans. 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och/eller produkten.
Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 år efter genomförd leverans, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.2 Ersättning vid reklamationer och andra ersättningsanspråk
När du reklamerar din tjänst genom att inlämna en reklamation eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:
* Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik 

* Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk 

* Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller verifikationer 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
* Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk 

* Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig
skyldighet alternativt fullgörande av avtal när vi hanterar reklamationer avseende tjänsten och/eller produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.
Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 12 år efter att avslutad leverans. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år efter utbetalning i enlighet med bokföringslagen.

3.4 När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med ÅTAB på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, samtal och mail med vår kundtjänst.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:
* Namn och kontaktuppgifter 

* Information om din synpunkt, fråga eller ärende 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
* Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor 

* Leverera beställd information 

* Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår 

hemsida
• Analysera samtal i syfte att förbättra vår service
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 36 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.7 När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
ÅTAB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
* Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT- tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för ÅTABs räkning 

* Återförsäljare inom och utanför Sverige 

* Din bank, finansieringsinstut eller Skatteverket. 

* Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller 
myndighetsbeslut 

Mottagare som hanterar personuppgifter för ÅTABs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus.
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. OM COOKIES
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

8. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
* Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 

* Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade 

* Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter 
borttagna 

* Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas 

* Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad 

till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
ÅTAB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.
Kontakta oss i så fall enligt följande:
• Anmälan om reklamspärr görs till info@atvidabergstakvaningar.se Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer.

10. FORCE MAJEURE- HÄNDELSER OCH ANSVAR
Åtvidabergs Takvåningar AB (org. nr. 556623-7102) är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande. Det gäller även
strejk, blockad, bojkott och lockout, även när ÅTAB själv vidtar eller är föremål för det. ÅTAB är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skador, och, om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger, under inga omständigheter indirekta skador, såvida det inte följer av tvingande lag.

11. KONTAKTUPPGIFTER
Åtvidabergs Takvåningar AB (org. nr. 556623-7102) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
Åtvidabergs Takvåningar AB Spårgatan 6
597 53 Åtvidaberg
I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

12. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN
Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.
Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till
Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Skadestånd
Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

Nyheter från Åtvidabergs Takvåningar

Vill du bygga ut på höjden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få löpande tips & råd;